Vreedzame School

Basisschool de Brink hanteert een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, namelijk 'Vreedzaam'. Wij werken met deze methode sinds het schooljaar 2015-2016.

Het programma besteedt in het curriculum aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden uit alle vijf de domeinen van de sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn, besluiten nemen, zelfmanagement en relaties hanteren. Vreedzaam is echter meer dan een lesprogramma. Het programma is er ook op gericht een positief pedagogisch klimaat, en een gezamenlijke pedagogische visie en missie te ontwikkelen.  Vreedzaam wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Een belangrijke pijler van Vreedzaam is leerlingparticipatie, waarbij we ons richten op vergroting van de actieve betrokkenheid van leerlingen in de klas en in de school. Hiermee willen we kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. We reiken verschillende mogelijkheden aan om leerlingen bij allerlei activiteiten en onderwerpen te betrekken en meer taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school te geven. Dit begint al bij het begin van het schooljaar waar kinderen met elkaar op zoek gaan naar wat er binnen de groep moet gebeuren om alles goed te laten verlopen. Vervolgens worden de taken die bedacht zijn onder de kinderen of groepjes kinderen verdeeld.

Een belangrijk onderdeel van Vreedzaam is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.
Op De Brink hebben wij twaalf mediatoren, afkomstig uit de groepen 7 & 8. Tijdens de pauzes zijn zij kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje of jack. Ook gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen.