Kinderraad

Kinderraad De Brink

Op De Brink werken we met een kinderraad.
Kinderen en jongeren actief betrekken bij hun leefwereld door deelname aan een kinderraad heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling (informeel leren) en sociale contacten die zij opdoen (Winter, 1995). Door deelname aan de kinderraad krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en leren zij vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken, vergaderen, organiseren, spreken in het openbaar, hoe jezelf te presenteren (Winter, 1995). Vaardigheden die ze nu en later goed kunnen gebruiken en passen bij de 21ste eeuwse vaardigheden.
Naast een persoonlijke ontwikkeling zijn wij ook van mening dat het hebben van een kinderraad een positief effect kan hebben op het schoolklimaat. Daarnaast zijn we actief bezig met burgerschap.

Waarom een kinderraad?
•De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas- en schoolgenoten.
•De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot.
•De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen.
•De kinderen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen.

Kinderraad in het basisonderwijs
Een van de kernwaarden binnen het basisonderwijs is verantwoordelijkheid (in gebondenheid). De kinderen die deelnemen aan de kinderraad krijgen een grote verantwoordelijkheid doordat er van hun verwacht wordt, dat zij bijhouden wat er leeft onder de andere kinderen binnen school. Ook de andere kinderen krijgen hier een verantwoordelijkheid in, door goed na te denken over de ideeën die ingebracht kunnen worden. De ideeën van de kinderen moeten binnen de mogelijkheden van school vallen. Ook op samenwerkingsgebied wordt er veel verwacht van de kinderen. De kinderen leren luisteren (zowel naar elkaar in de vergadering maar ook naar hun klasgenoten buiten vergaderingen om), vergaderen, overleggen, onderhandelen, rekening houden met elkaar en terugkoppelen.

Kinderraad en actief burgerschap
Naast een plek in het basisonderwijs past de kinderraad ook binnen actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap wordt uitgedrukt in verschillende domeinen. Een van die domeinen is participatie. Het gaat bij dit domein om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
 De kinderraad kan voorstellen doen aan het MT. Het MT beslist uiteindelijk.

Wie hebben er zitting in de kinderraad?
De kinderraad bestaat uit 8 leden. Vanuit iedere groep 6 t/m 8 zijn er twee vertegenwoordigers.

Hoe kom je in de kinderraad?
De leerkracht neemt met de kinderen door wat er van de vertegenwoordigers verwacht wordt. Samen wordt er besproken wie er in de kinderraad deel mag nemen.
 Elke groep kiest zijn eigen vertegenwoordigers. De verkiezingen van deze vertegenwoordigers kan voorafgegaan worden door bijvoorbeeld presentaties van de kandidaten in hun eigen groep, een kringgesprek, etc. In principe treden alle kinderen af na een jaar zitting in de kinderraad. Kinderen zijn eenmalig herkiesbaar. Het is goed om ook anderen te laten ervaren wat het betekent om in de raad te zitten.
 
Wat wordt er verwacht van de vertegenwoordigers?
•Voorwerk verrichten in de groep: inventariseren van wensen, dingen die in de groep leven, etc. Ook ideeën uit de ideeënbus worden meegenomen.
•Vergaderingen bijwonen, verslag leggen, terugkoppelen naar de eigen achterban.
•Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen luisteren naar groepsgenoten en mederaadsleden.

Mogelijke onderwerpen ter bespreking in de kinderraad:
Het is het leukst als de kinderen zelf met ideeën komen over mogelijke onderwerpen. Mochten zij ideeën nodig hebben, dan kan gedacht worden aan:
- Vreedzaam
- Gymles
- Pesten
- Invulling/verandering gezamenlijke ruimtes
- Pasen/Kerst/Sinterklaas/Carnaval
- Uitwisselingen
- Schoolplein

Samenstelling van de kinderraad:
De Kinderraad bestaat uit 8 leden, waaronder een voorzitter (de directeur) en een notulist (groep 8). 
De kinderraad komt iedere maand bij elkaar.
De vergaderingen van de kinderraad vinden onder schooltijd plaats, onder leiding van de teamleider bovenbouw. De vergaderingen duren ongeveer een uur.

De voorzitter zorgt ervoor dat:
- Er een agenda is
- Alle punten op de agenda worden afgewerkt
- Iedereen aan het woord komt en er geluisterd wordt naar elkaar
- Onderwerpen en oplossingen reëel uitvoerbaar zijn
- Acties door de leden worden uitgevoerd, bewaking van het proces

De notulist zorgt ervoor dat:
- Er notulen komen van elke vergadering
- Deze notulen verspreid worden
- Deze notulen gebundeld en gearchiveerd worden

De ideeënbus:
De ideeënbus heeft een prominente plek in de klas. De leden van de kinderraad bekijken de ideeën voor elke vergadering. De ideeën worden besproken en reële ideeën worden verder uitgewerkt door de raad.

Terugkoppeling:
De raad koppelt terug naar de kinderen door in de klas verslag te doen.